Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

RigoCalc-CZ

Výpočet vsakování a retence dešťových vod na základě TNV 75 9011 a ČSN 75 9010Z1, Oprava 2 z 11/2017

Každý úkol v hospodaření s dešťovou vodou má své vlastní jedinečné požadavky, protože podmínky pro každý projekt se značně liší. Podporujeme vaše stavební projekty v každé fázi,  od plánování až po dokončení.

Konzultace a technická podpora Vašich projektů

Jsme silný partner na Vaší straně vzhledem k dlouholetým zkušenostem v oblasti hospodaření s dešťovou vodou. Nabízíme regionální poradenství pro všechny fáze projektů:

 • Konzultace u návrhu nových projektů
 • Návrh systémových komponent v souladu s nejnovějšími trendy
 • Podpora stavebních projektů v realizaci

Výpočtový kalkulátor hospodaření s dešťovou vodou

Nový on-line výpočtový program pro výpočet objemu vsakovacích zařízení nebo retenčních nádrží pro malé i velké objekty. Výpočet je proveden snadno a a rychle po zadání základních vstupních parametrů řešeného objektu. Výpočty vycházejí z následujících norem:

 • Norma pro vsakovací zařízení srážkových vod ČSN 75 9010Z1, Oprava 2 z 11/2017
 • Odvětvová technická norma pro hospodaření se srážkovými vodami TNV 75 9011

Právní informace

Všeobecné obchodní podmínky pro používání softwaru RigoCalc-CZ

§ 1 OBECNĚ

 1. Společnost „Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co KG" (dále FRW) je poskytovatelem softwaru „ RigoCalc-CZ ", verze viz nadpis (v dalším textu: „Software").
 2. FRW nabízí menším firmám / živnostníkům i veřejnému sektoru možnost využívat profesionální software pro dimenzování systémů pro vsakování dešťové vody a retenci dešťových vod.
 3. Software je dán k dispozici firmou FRW bezplatně. Používání je bezúplatné; s používáním softwaru nejsou spojeny ani nepřímé náklady.
 4. Smluvní podmínky jsou určeny pro používání v obchodním styku firmám (živnostníkům a OSVČ), právnickým osobám podle veřejného práva a veřejnoprávním fondům (v dalším textu: uživatel).
 5. Smlouvy o používání softwaru jsou uzavírány výhradně na základě těchto smluvních podmínek. To platí i pro budoucí obchodní vztahy s FRW.
 6. Všeobecné obchodní podmínky uživatele nejsou součástí smlouvy, ledaže by bylo jejich zahrnutí do smlouvy výslovně písemně potvrzeno.

§ 2 VÝKONY

 1. Náš software vám nabízí možnost navrhovat a dimenzovat konkrétní projekty v oblasti managementu dešťové vody (dimenzování zádržných a vsakovacích zařízení) podle českého pokyny – podle TNV 75 9011 (zadržování) a ČSN 75 9010 (vsakování).
 2. E-maily se nebudou posílat zašifrované.
 3. V případě dotazů se prosím obraťte na následující kontaktní osoby: contact@fraenkische-cz.com

§ 3 POUŽÍVÁNÍ

 1. FRW si vyhrazuje právo měnit a rozšiřovat obsah a strukturu softwarových aplikací a příslušných uživatelských rozhraní, pokud se tím neomezí vůbec nebo nevýznamně účel plnění smlouvy uzavřené s uživatelem. FRW bude uživatele patřičně informovat.

§ 4 STAŽENÍ, ÚPRAVY, PŘEDÁVÁNÍ, POVINNOST UVÉST UPOZORNĚNÍ, KONTROLA AKTUALIZACÍ

 1. Na softwaru nesmí uživatelé nebo třetí subjekty provádět žádné úpravy.
 2. Softwarem provedené výpočty musí obsahovat odkaz na použitý software, číslo verze a jeho původ. Platí to zejména pro výtisky, které jsou na těchto výpočtech založeny.

§ 5 ODPOVĚDNOSTI / POVINNOSTI SOUČINNOSTI UŽIVATELE / RUČENÍ

 1. Zákazník je povinen se před použitím softwaru na základě informací poskytovatele na webových stránkách společnosti Fränkische Rohrwerke ujistit, že je tento software vhodný pro konkrétní účely zákazníka.
 2. Poskytnutý software slouží pro zjištění případné vhodnosti produktů FRW pro specifický projekt zákazníka na základě jím dodaných dat a výsledků výpočtů pro dimenzování objektů pro hospodaření s dešťovou vodou.
 3. Zákazník je sám odpovědný za správné používání softwaru, zejména za úplně a správně zadaná data. Fränkische Rohrwerke neprovádí kontrolu dat zadaných zákazníkem.
 4. Pokud byl na základě zákazníkem neúplně/nesprávně zadaných dat nabídnut a zakoupen produkt, který pro konkrétní účely není vhodný, není možné činit firmu FRW odpovědnou za případné škody tímto vzniklé.
 5. Uživatel si musí pořídit hardware a softwarové prostředí potřebné pro používání softwaru (počítač s přístupem k internetu, e-mailový účet, pdf reader). Chyby, které vzniknou z důvodu nevhodného hardwarového a softwarového prostředí, nelze dávat k tíži poskytovateli.
 6. Je třeba dodržovat provozní pokyny a doporučení poskytovatele.
 7. Vyskytnou-li se chyby, prosíme uživatele, aby obratem informoval poskytovatele a podpořil jej při odstraňování chyb, např. poskytnutím potřebných informací. Směřujte je prosím na následující e-mailovou adresu: contact@fraenkische-cz.com
 8. UPOZORNĚNÍ: Fränkische Rohrwerke výslovně doporučuje přenechat používání softwaru znalým osobám, příp. hodnoty pro speciální případ zabudování zkontrolovat, příp. nechat zkontrolovat kvalifikovanými osobami, protože FRW nezná okolnosti tohoto speciálního případu zabudování.

§ 6 NÁROKY Z VAD / PROMLČENÍ

 1. Nároky z vad jsou promlčeny po roce od začátku zákonné promlčecí lhůty.

§ 7 ODPOVĚDNOST

 1. Odpovědnost za věcné/právní vady týkající se softwaru, příp. nesouhlasná práva třetích subjektů existuje pouze tehdy, pokud je FRW podvodně zamlčela (§§ 523, 524 BGB)
 2. V ostatních případech je odpovědnost poskytovatele softwaru za běžnou nedbalost vyloučena, ledaže by se jednalo o nedbalé porušení hlavních smluvních povinností.
 3. Dále je odpovědnost vyloučena za poruchy v rámci rozvodné sítě nezaviněné firmou Fränkische Rohrwerke, za ztrátu dat v případě nesprávného zálohování zákazníkem a za škody, které byly způsobeny nesprávným nebo chybným používáním softwaru zákazníkem.
 4. Za ostatní škody, zejména s ohledem na správnost výsledků výpočtů nebo funkčnost zařízení dimenzovaných softwarem ručí FRW pouze v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti.
  Vyloučení a omezení odpovědnosti platí také pro pomocníky společnosti Fränkische Rohrwerke.
 5. Výše uvedené vyloučení a omezení odpovědnosti neplatí v případě smrti, úrazů a poškození zdraví, v případě úmyslu, hrubé nedbalosti nebo podvodu. Také odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku zůstává nedotčena.

§ 8 DŮKAZNÍ BŘEMENO

 1. Uživatel nese důkazní břemeno tehdy, když je nesprávné dimenzování vypočteného zařízení zaviněno FRW a není způsobeno chybami při zadávání / používání, příp. chybnými údaji.

§ 9 MÍSTO PLNĚNÍ / SÍDLO SOUDU

 1. Jako místo plnění je dohodnut Königsberg v dolních Frankách, Německo. Sídlem soudu pro spory ze smlouvy o používání softwaru je příslušný soud pro Königsberg v dolních Frankách (okresní soud Haßfurt, příp. zemský soud Bamberg).

§ 10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pro tuto smlouvu se používá právo Německé spolkové republiky s výjimkou kolizního práva.
 2. Pokud by jednotlivá ustanovení této smlouvy byla neúčinná nebo neproveditelná nebo po uzavření smlouvy neúčinná nebo neproveditelná, zůstává tím účinnost smlouvy jako celku nedotčena.
 3. Na místě neúčinného nebo neproveditelného ustanovení by měla být přijata taková účinná a proveditelná úprava, jejíž účinky jsou co nejblíže ekonomickému cíli, který smluvní strany s neúčinným, příp. neproveditelným ustanovením sledovaly. Výše uvedená ustanovení platí analogicky pro případ, že se smlouva ukáže jako neúplná.

Ustanovení o ochraně osobních údajů

Vzorové výkresy v DWG či PDF formátu

DWG

DWG
CAD data

RigoCalc-CZ – Výpočet vsakovacích a retenčních zařízení