Your web browser is outdated.

In order to be able to use the full functionality of our website, please update your browser.

Privacyverklaring conform de AVG

I. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten evenals overige privacyrechtelijke bepalingen is de firma FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG en haar in de EU gevestigde dochtermaatschappijen, waarin FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG zelf direct of indirect in meerderheid deelneemt (FRÄNKISCHE-ondernemingsgroep).

FRÄNKISCHE Rohrwerke
Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Hellinger Straße 1
97486 Königsberg / Duitsland
Telefoon: +49 95 25 88-0
Fax: +49 95 25 88-150
E-mail: info@fraenkische.de
Website: www.fraenkische.com

II. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is:

DataCo GmbH
Herr Kivanc Semen
Dachauer Str. 65
80335 München
Telefoon: +49 89740045840
E-mail: datenschutz@fraenkische.de

III. Algemene informatie over gegevensverwerking

Met de volgende informatie willen wij u als bezoeker van onze website, als klant of geïnteresseerde in onze diensten, als leverancier of andere betrokkene een overzicht geven van de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en uw rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Welke gegevens wij concreet verwerken en op welke manier wij deze gebruiken, hangt grotendeels af van de gewenste of overeengekomen prestaties. Niet alle delen van deze informatie zijn daarom van toepassing op u.

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van onze klanten, gebruikers van de website of andere betrokkenen in beginsel alleen voor zover dit noodzakelijk is voor verwerking.

2. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens
Voor zover wij voor de verwerkingsprocessen van persoonsgegevens toestemming aan de betrokkene vragen, dient art. 6 lid 1 sub a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG) als rechtsgrond.
Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is om een overeenkomst uit te voeren waarbij de betrokkene partij is, dient art. 6 lid 1 sub b AVG als rechtsgrond. Dat geldt ook voor verwerkingsprocessen die noodzakelijk zijn om vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
Voor zover een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons bedrijf rust, dient art. 6 lid 1 sub c AVG als rechtsgrond.
Indien een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen, dient art. 6 lid 1 sub d AVG als rechtsgrond.
Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde, en de belangen, grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient art. 6 lid 1 sub f AVG als rechtsgrond voor de verwerking.

3. Wissen van gegevens en opslagperiode
De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag wegvalt. Opslag kan daarnaast plaatsvinden indien de Europese of nationale wetgever dit heeft voorzien in Unierechtelijke verordeningen, wetten of overige voorschriften die voor de verwerkingsverantwoordelijke gelden. Een beperking van de gegevensverwerking of het wissen van de gegevens vindt tevens plaats als een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij een verdere opslag van de gegevens noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

IV. Verwerking van persoonsgegevens van zakenpartners

1. Omschrijving en omvang van de gegevensverwerking
In het kader van de samenwerking met zakenpartners verwerken wij persoonsgegevens van contactpersonen bij klanten, leveranciers, belangstellenden, distributiepartners en coöperatiepartners (hierna “zakenpartners”). Hierbij worden met name de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • contactinformatie, zoals voor- en achternaam, zakenadres, zakelijk telefoonnummer, zakelijk mobiel nummer, zakelijk telefaxnummer en zakelijk e-mailadres;
 • betaalgegevens, zoals informatie die noodzakelijk is voor het afwikkelen van betaalprocessen of ter preventie van fraude, met inbegrip van creditcardgegevens en cvc- of cvv-codes;
 • verdere informatie, waarvan de verwerking noodzakelijk is in het kader van een project of het afwikkelen van een contractuele relatie met ons bedrijf en die vrijwillig wordt verstrekt door zakenpartners, bijv. in het kader van geplaatste bestellingen, aanvragen of details over projecten;
 • persoonsgegevens die worden verzameld uit openbare bronnen, databanken of van (krediet-)informatiebureaus en
 • voor zover dit noodzakelijk is voor compliance screenings: geboortedatum, identiteitskaart en identiteitskaartnummers, informatie over relevante gerechtelijke procedures of andere juridische geschillen waarbij zakenpartners betrokken zijn.

FRÄNKISCHE verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • communicatie met zakenpartners over producten, diensten en projecten, bijv. om aanvragen van de zakenpartner in behandeling te nemen of technische informatie over producten te verstrekken;
 • planning, uitvoering en beheer van de contractuele zakelijke relatie tussen FRÄNKISCHE en de zakenpartner, bijv. om bestellingen van producten en diensten af te wikkelen, betalingen te innen, voor de boekhouding en facturatie en om leveringen, onderhoudswerkzaamheden of reparaties uit te voeren;
 • het houden van klantenenquêtes, marketingcampagnes, marktanalyses, prijsvragen, wedstrijden en soortgelijke acties en evenementen;
 • het houden van klanttevredenheidsenquêtes en direct marketing;
 • het in stand houden en beschermen van de veiligheid van onze producten en diensten evenals van onze websites, het voorkomen en opsporen van veiligheidsrisico’s, frauduleuze praktijken of andere criminele activiteiten c.q. handelingen met de bedoeling om schade te veroorzaken;
 • naleving van (i) wettelijke eisen (bijv. van fiscale en handelsrechtelijke bewaarplichten, zie hiervoor tevens punt IV nr. 3), (ii) bestaande plichten voor het houden van compliance screenings (ter voorkoming van witteboordencriminaliteit en witwassen) evenals (iii) richtlijnen van ons bedrijf en industriële standaards en
 • het beslechten van juridische geschillen, het handhaven van bestaande overeenkomsten en instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.

2. Doel van de gegevensverwerking en rechtsgronden
De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om voornoemde doeleinden te verwezenlijken. Tenzij bij de verzameling van de persoonsgegevens uitdrukkelijk anders wordt aangegeven, is de rechtsgrond voor de gegevensverwerking:

 • de uitvoering en nakoming van een overeenkomst met u volgens art. 6 lid 1 sub b AVG;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen, die op FRÄNKISCHE rusten volgens art. 6 lid 1 sub c AVG, of
 • de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van FRÄNKISCHE volgens art. 6 lid 1 sub f AVG. Het gerechtvaardigde belang van FRÄNKISCHE ligt in het tot stand brengen, uitvoeren en afwikkelen van de zakelijke relatie.

Indien u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens in een bepaald geval, is deze toestemming de rechtsgrond voor de verwerking volgens art. 6 lid 1 sub a AVG.

3. Opslagperiode
Wij verwerken uw persoonsgegevens en slaan deze zolang op als noodzakelijk is om te voldoen aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen.
Zodra de gegevens niet meer noodzakelijk zijn om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen, worden deze regelmatig gewist, tenzij hun – tijdelijk beperkte – verdere verwerking noodzakelijk is voor de volgende doeleinden:

 • het voldoen aan wettelijke bewaarplichten (bijv. handelsrechtelijke en fiscale bewaarplichten conform het Duitse Wetboek van Koophandel (Handelsgesetzbuch (HGB)) en de Duitse Belastingwet (Abgabenordnung (AO)). De wettelijke termijn voor het bewaren of documenteren bedraagt doorgaans twee tot tien jaar;
 • het bewaren van bewijsmateriaal in verband met de wettelijke verjaringsvoorschriften. Volgens §§ 195 e.v. van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) kan de verjaringstermijn oplopen tot 30 jaar, de regelmatige verjaringstermijn bedraagt echter 3 jaar.

V. Ter beschikking stellen van de website en aanmaken van logbestanden

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Elke keer dat onze website wordt opgevraagd, registreert ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de opvragende computer.
Hierbij worden met name de volgende gegevens verwerkt:

(1) Informatie over het browsertype en de gebruikte versie
(2) Het besturingssysteem van de gebruiker
(3) De internetprovider van de gebruiker
(4) Het IP-adres van de gebruiker
(5) Datum en tijdstip van de toegang
(6) Websites van waaruit het systeem van de gebruiker op onze website terechtkomt
(7) Websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden opgevraagd

De gegevens worden eveneens in de logbestanden van ons systeem opgeslagen. Deze gegevens worden niet samen opgeslagen met andere persoonsgegevens van de gebruiker.

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking
Rechtsgrond voor de tijdelijke opslag van de gegevens en logbestanden is art. 6 lid 1 sub f AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking
De genoemde gegevens worden opgeslagen om de website in uw browser te kunnen weergeven, de goede functie van de website te waarborgen en de website te optimaliseren. De gegevens worden in dit verband niet geëvalueerd voor marketingdoeleinden.
Deze bovengenoemde doelen vormen ook ons gerechtvaardigde belang bij de gegevensverwerking conform art. 6 lid 1 sub f AVG.

4. Opslagperiode
De gegevens worden gewist zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van het doel waarvoor ze werden verzameld. Indien de gegevens worden verzameld om de website ter beschikking te stellen, is dat het geval als de betreffende sessie is beëindigd.
Als de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, is dit na 14 dagen het geval. Een verdergaande opslag is mogelijk. In dat geval worden de IP-adressen van de gebruikers geanonimiseerd, zodat de opvragende client niet meer kan worden herleid.

5. Bezwaar maken en verwijdering
Het registreren van gegevens voor het beschikbaar stellen van de website en het opslaan van gegevens in logbestanden is voor het gebruik van de website absoluut noodzakelijk. De gebruiker kan hiertegen dus geen bezwaar maken.

VI. Gebruik van cookies

Ons onlineaanbod maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen, wanneer u onze websites bezoekt. Wij gebruiken cookies om de gebruikmaking van ons onlineaanbod te waarborgen, voor marketingdoeleinden, voor een individuele optimalisatie van de website en ter waarborging van de IT-veiligheid. Afhankelijk van hun functie worden in de cookies bijvoorbeeld gegevens opgeslagen over taalinstellingen, ingevoerde zoekbegrippen of de frequentie waarmee pagina's worden opgeroepen.

Wanneer onze website wordt opgeroepen verschijnt er een zogenoemde "cookiebanner", waarin u door het klikken op een knop toestemming geeft voor het gebruik van cookies op deze website en een keuze kunt maken uit de op de website gebruikte cookies. Uw keuze wordt ook voor toekomstige bezoeken opgeslagen.

Wanneer u het gebruik van cookies op een later tijdstip niet meer wenst, kunt u de gemaakte keuze voor het gebruik van cookies te allen tijde wijzigen door de instellingen van het cookiebeheer in uw internetbrowser aan te passen. U kunt hier met name reeds ingestelde cookies wissen of het plaatsen van cookies in de toekomst verhinderen. Let erop dat de instellingen al naargelang gebruikte browser verschillend kunnen uitvallen en hier niet algemeen geldend kunnen worden verklaard.

Afhankelijk van hun functie en hun gebruiksdoel is voor het gebruik van bepaalde cookies toestemming van de gebruiker nodig.

Er is geen toestemming nodig voor cookies die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van ons onlineaanbod, voor de door hen uitgevoerde vormgeving van de website of ter waarborging van de IT-veiligheid. Het plaatsen van deze cookies en de desbetreffende verwerking is toegestaan volgens art. 6 lid 1 sub f AVG.

Voor het plaatsen van cookies voor alle andere gebruiksdoeleinden, zoals voor marketing of voor het uitvoeren van statistische analyses van uw activiteiten op de website, is daarentegen uw toestemming nodig. Rechtsgrond voor de verwerking van gegevens in dit geval is art. 6 lid 1 sub a AVG.

Door gebruik te maken van ons aanbod aan sociale media en kaartdiensten kunnen gegevens worden verzonden, en kunnen gebruiksgegevens van de desbetreffende diensten vervolgens in de VS worden verwerkt. Basis voor eventuele verwerkingsactiviteiten is uw expliciet verklaarde toestemmingsverklaring, die u via de cookiebanner hebt gegeven. Uw toestemmingsverklaring rechtvaardigt bij wijze van uitzondering en gebaseerd op een specifieke situatie volgens art. 49 lid 1 sub a AVG een dergelijke verwerking van gegevens. Neem er a.u.b. nota van dat in de VS geen vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming bestaat zoals in de EU en de EER. Het is met name mogelijk dat overheidsinstanties op grond van wettelijke machtigingen toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zonder dat wij of u dat te weten komen. Vergelijkbare mogelijkheden van de eigen wetshandhaving zijn in de VS niet gegeven, zodat deze niet veel kans op succes lijkt te bieden.

Eventuele gegevensoverdrachten vinden uitsluitend geautomatiseerd plaats in verband met het gebruik van ons aanbod aan sociale media en de kaartdiensten van Google en met behulp van het gebruik van cookies. Meer details hierover vindt u in deze privacyverklaring in hoofdstuk "XI. Gebruik van sociale mediaplug-ins".

U kunt het gebruik van cookies en andere technologieën volledig afwijzen of individuele instellingen aanbrengen. Bovendien kunt u de toestemming op elk moment met uitwerking voor de toekomst herroepen. Tevoren uitgevoerde verwerkingen blijven door een herroeping onverminderd van kracht. Wendt u zich hiervoor tot onze privacyfunctionaris via dsb_fraenkische@riscreen.de.

Overzicht van de op deze website gebruikte cookies

VII. Verwerking op sociale media-kanalen (LinkedIn, Xing, YouTube, Facebook, Instagram)

Wij gebruiken op onze website koppelingen (links) naar de sociale netwerken LinkedIn, Xing , YouTube, Facebook en Instagram, om de aandacht te vestigen op diensten en producten van FRÄNKISCHE en om met u als bezoeker en gebruiker van deze sociale media en onze website in contact te komen.

De koppelingen herkent u aan het logo van het desbetreffende sociale netwerk. Door op het logo te klikken wordt een directe verbinding tussen uw browser en de server van de betreffende dienst tot stand gebracht en wordt u doorgeleid naar de website van de aanbieder van de dienst.

Hierna komt u te weten hoe uw gegevens op de desbetreffende sociale media-kanalen worden verwerkt.

Wij exploiteren de volgende kanalen:

platform kanaal aanbieder privacyverklaring van de aanbieder
LinkedIn https://www.fraenkische.com/linkedin LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_join-form-privacy-policy
Xing https://www.fraenkische.com/xing New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
YouTube https://www.fraenkische.com/youtube_de Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland https://policies.google.com/privacy?hl=de
Facebook https://www.fraenkische.com/facebook_de Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
(“Facebook”)
https://www.facebook.com/help/568137493302217
Instagram https://www.fraenkische.com/instagram_de Facebook https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Instagram-Hilfebereich&bc[1]=Richtlinien%20und%20Meldungen

Voor Facebook zijn er extra en aanvullende aanwijzingen onderaan bij cijfer 4.

1. Gegevensverwerking door ons
Wij exploiteren de sociale media-kanalen om de aandacht te vestigen op onze producten, diensten en carrièremogelijkheden, om hierover met gebruikers te communiceren en om verbeteringen te aan te brengen.
De verwerking van persoonsgegevens vindt hierbij in principe plaats op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG op grond van onze gerechtvaardigde belangen bij public relations, communicatie en productverbetering, wanneer niets afwijkends wordt vermeld.
Wij kunnen uw posts en soortgelijke interacties op onze sociale media-kanalen evenals, al naargelang persoonlijke instellingen, uw openbare profiel inzien. Deze gegevens gebruiken wij evt. om onze informatie en producten, met name op onze sociale media-kanalen, te verbeteren.
Wanneer u via onze sociale media-kanalen contact met ons opneemt, verwerken wij uw hierbij meegedeelde persoonsgegevens om uw verzoek te bewerken, met name om uw aanvragen te beantwoorden. Wellicht beantwoorden wij uw aanvraag dan via het desbetreffende sociale media-kanaal. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens is hierbij in veel gevallen art. 6 lid 1 sub b AVG (uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen) of wanneer deze rechtsgrond niet geldig is art. 6 lid 1 sub f AVG op grond van de gerechtvaardigde belangen die uit de genoemde doelen voortkomen.
Bovendien verwerken wij evt. ook in verband met de sociale media-kanalen persoonsgegevens overeenkomstig de informatie in hoofdstuk III.
Voorzichtigheidshalve maken wij u erop attent, dat de communicatie via het platform mogelijkerwijs onveilig is. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via andere communicatiekanalen en krijgt dan ook via deze andere kanalen antwoord.
Verder ontvangen wij van de platformen geaggregeerde gebruiksstatistieken, die wij gebruiken om het gebruiksgedrag te analyseren en ons informatieaanbod te verbeteren. De gebruiksstatistieken kunnen evt. ook op basis van de persoonsgerelateerde gebruiksgegevens door de platformen worden opgesteld. Meer informatie hierover kunt u vinden in de aan de link gekoppelde privacyverklaring van de desbetreffende aanbieder. Speciale informatie over Facebook vindt u onderaan.

2. Verwerking door de platformexploitant
Wij hebben geen invloed op de verwerking van uw persoonsgegevens door de desbetreffende aanbieder. De platformexploitanten hebben veelal de controle over de gegevensverwerking in het kader van het gebruik van de desbetreffende dienst. Daaronder valt bijvoorbeeld de opslag en gebruikmaking van cookies op eindapparaten van gebruikers evenals de analyse van uw gedrag op het sociale netwerk.

3. Aanwijzingen betreffende het wissen van bijdragen
Wanneer u op onze sociale media-kanalen persoonsgegevens in de vorm van bijdragen publiceert, zoals bijv. foto's, teksten, een video of op een andere manier interageert, bijv. doordat u op de "Vind ik leuk"-knop klikt, worden uw gegevens verwerkt en in veel gevallen gepubliceerd. Wanneer het hierbij gaat om ongepaste inhoud, kan het gebeuren dat wij deze met inachtneming van de gebruikelijke stappen en gedragslijnen van de desbetreffende platformen wissen.

4. Aanvullende aanwijzingen betreffende Facebook en Instagram
Bij een bezoek aan onze Facebook-fanpage en het Instagram-kanaal registreert Facebook met name uw IP-adres en andere informatie die door uw browser worden verzonden, evenals eventueel meer informatie die in de vorm van cookies op uw pc aanwezig is. Deze informatie wordt gebruikt om ons als eigenaar van de Facebook-fanpage en het Instagram-kanaal statistische informatie over de gebruikmaking van de betreffende kanalen ter beschikking te stellen (insights).
Facebook en wij verwerken de persoonsgegevens in dit opzicht als gezamenlijk verantwoordelijke zoals bedoeld in art. 26 AVG, en hebben hiervoor een desbetreffende joint controller overeenkomst gesloten. De wezenlijke informatie over de desbetreffende overeenkomst volgens art. 26 AVG tussen ons en Facebook vindt u op https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
Meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook in het kader van Facebook Insights vindt u op: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.
Ongeacht de informatie in de aan de link gekoppelde overeenkomst kunt u uw rechten als betrokkene tegen ons en Facebook doen gelden.
De in dit verband van u verzamelde gegevens worden door Facebook verwerkt en daarbij eventueel naar landen buiten de Europese Unie overgebracht, met name naar Facebook Inc. dat gevestigd is in de VS. Wij maken u erop attent, dat Facebook privacyrechtelijk verantwoordelijk is voor de desbetreffende overbrengings- en daaropvolgende verwerkingsprocessen. Welke concrete gegevens Facebook ontvangt en hoe deze worden gebruikt, wordt beschreven in de privacyverklaring van Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook: http://de-de.facebook.com/about/privacy
De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens in dit verband is art. 6 lid 1 sub f AVG (gerechtvaardigde belangen bij het bereiken van de bovengenoemde doelen) of wanneer toestemming werd verkegen art. 6 lid 1 sub a, art. 7 AVG (toestemming).
Op https://www.facebook.com/ads/preferences, https://www.facebook.com/settings en https://www.facebook.com/help/contact/367438723733209 kunt u instellingen voor de verwerking van uw persoongegevens bij Facebook uitvoeren.

VIII. Nieuwsbrief

1. Omschrijving en omvang van de gegevensverwerking
a. Op onze website kunt u zich abonneren op een gratis nieuwsbrief. Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief worden alle gegevens van het invoerscherm zoals bijvoorbeeld e-mailadres, contactgegevens en land naar ons verzonden.

Daarnaast worden bij het aanmelden ook het IP-adres en gegevens over het tijdstip van registratie verzameld.

b. Wanneer u resp. uw werkgever bij wie u contactpersoon bent voor ons bedrijf, van ons goederen of diensten koopt (bijv. via onze website) en hierbij uw e-mailadres verstrekt, kan dit vervolgens worden gebruikt voor het verzenden van een nieuwsbrief. In dit geval wordt via de nieuwsbrief uitsluitend direct marketing verzonden voor eigen, soortgelijke goederen of diensten, die u al eerder heeft besteld of gebruikt.

Binnen het kader van de gegevensverwerking voor de verzending van nieuwsbrieven worden de gegevens niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden naast de verzending van de nieuwsbrief ook voor de aanmaak van gebruikersprofielen gebruikt.

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking
Rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens na aanmelding voor de nieuwsbrief door de gebruiker is in geval van de toestemming van de gebruiker art. 6 lid 1 sub a AVG.
Rechtsgrond voor verzending van de nieuwsbrief na de verkoop van goederen of diensten is § 6 lid 1 sub f AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking
Het e-mailadres van de gebruiker wordt verzameld om de nieuwsbrief te kunnen versturen.
De overige persoonsgegevens in het kader van de aanmelding worden verzameld om misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

4. Opslagperiode
De gegevens worden gewist zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van het doel waarvoor ze werden verzameld. Het e-mailadres van de gebruiker wordt derhalve zolang opgeslagen als het abonnement van de nieuwsbrief actief is.
De overige bij de aanmelding verzamelde persoonsgegevens worden na zeven dagen gewist.

5. Bezwaar maken en verwijdering
De gebruiker kan het abonnement op de nieuwsbrief op elk gewenst moment opzeggen. Hiervoor staat in iedere nieuwsbrief een link.
Via deze link is het ook mogelijk uw toestemming voor het opslaan van persoonsgegevens die bij het aanmelden zijn verzameld, in te trekken.

IX. Aanmaken en gebruiken van een klantaccount

1. Omvang en doel van de gegevensverwerking
Om bepaalde diensten op onze website te kunnen gebruiken, is registratie van de gebruiker noodzakelijk. Bij het aanmaken en gebruiken van een klantaccount worden persoonsgegevens verwerkt, zoals bijvoorbeeld uw naam, contactgegevens, gegevens van het gebruikersaccount en gegevens die in verband staan met diensten waarvan u via het klantaccount gebruik heeft gemaakt.

Een deel van deze informatie wordt hierbij geautomatiseerd in ons CRM-systeem overgenomen en hier opgeslagen om orders van bestelde goederen af te handelen. Daarnaast gebruiken wij de bij de registratie verzamelde gegevens voor het onderhouden van contact, reclamedoeleinden, het tot stand brengen van contractuele relaties en het afhandelen van aanvragen.

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking
Wanneer de registratie is bedoeld voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is, of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, is de rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens art. 6 lid 1 sub b AVG.
Als de gebruiker een werknemer is bij een zakenpartner van FRÄNKISCHE is de rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens art. 6 lid 1 sub f AVG.
Rechtsgrond voor de geautomatiseerde overname en opslag van de gegevens in ons CRM-systeem is art. 6 lid 1 sub b AVG.
Rechtsgrond voor de tijdelijke opslag van de gegevens en logbestanden bij het gebruik van het account is art. 6 lid 1 sub b AVG.

3. Opslagperiode
De gegevens worden gewist zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van het doel waarvoor ze werden verzameld. In het geval van de verzameling van de gegevens voor de beschikbaarstelling van de website, is dat het geval als de betreffende sessie is beëindigd.
De voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen verzamelde gegevens worden verwijderd als de gegevens voor de uitvoering van het contract niet meer noodzakelijk zijn. Ook na het sluiten van de overeenkomst kan het noodzakelijk zijn om persoonsgegevens van de contractuele partner op te slaan om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen.
Stuur een e-mail naar info@fraenkische.de als u uw klantaccount wilt verwijderen. Wij maken u erop attent dat het verwijderen van uw klantaccount niet leidt tot het wissen van persoonsgegevens waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt. Deze gegevens bevinden zich in ons klantbeheerprogramma.

X. Contactformulier en contactopname per e-mail

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Op onze website staan contactformulieren die voor de elektronische contactopname kunnen worden gebruikt. Wanneer een gebruiker hiervan gebruikmaakt, worden de via het invoerscherm ingevoerde gegevens naar ons verzonden en opgeslagen. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

(1) Naam (verplicht veld)
(2) Contactmogelijkheid, bijv. e-mailadres, postadres of telefoonnummer
(al naargelang gewenst contact verplicht veld)
(3) Uw bericht
(4) Het IP-adres van de gebruiker
(5) Datum en tijd van de registratie

In dit verband worden geen gegevens aan derden buiten het FRÄNKISCHE-concern doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend voor de verwerking van de correspondentie gebruikt.

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking
Rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is, indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven, art. 6 lid 1 sub a AVG.
Rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens die bij het versturen van een e-mail worden verzonden, is art. 6 lid 1 sub f AVG. Wanneer het e-mailcontact is bedoeld voor het sluiten van een overeenkomst is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking art. 6 lid 1 sub b AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking
De verwerking van de persoonsgegevens van het invoerscherm is alleen bedoeld voor de verwerking van de contactopname. In geval van een contactopname via e-mail ligt hierin ook het noodzakelijke gerechtvaardigde belang bij de verwerking van de gegevens.
De overige tijdens het verzenden verwerkte persoonsgegevens zijn bedoeld om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen.

4. Opslagperiode
De gegevens worden gewist zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van het doel waarvoor ze werden verzameld. Voor de persoonsgegevens van het invoerscherm van het contactformulier en de gegevens die via e-mail zijn verzonden, is dit het geval als de correspondentie met de gebruiker is beëindigd en de desbetreffende kwestie definitief is afgehandeld.

5. Bezwaar maken en toestemming intrekken
De gebruiker kan op elk moment zijn toestemming voor verwerking van de persoonsgegevens intrekken. Wanneer de gebruiker via e-mail contact met ons opneemt, kan hij op elk gewenst moment bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. De correspondentie kan dan niet worden voorgezet. Stuur uw verzoek om uw persoonsgegevens te wissen per e-mail naar info@fraenkische.de
Alle persoonsgegevens die bij een contactopname zijn opgeslagen, worden in dat geval gewist.

XI. Gebruik van sociale media-plug-ins

Op onze website maken wij gebruik van sociale plug-ins van bedrijven die sociale netwerken exploiteren.  Deze plug-ins zijn zelfstandige uitbreidingen van aanbieders van sociale netwerken. Wij gebruiken plug-ins zodat bezoekers van onze website inhoud van ons online-aanbod op deze netwerken kunnen delen en om het bereik van ons online-aanbod te vergroten,

Gebruik deze plug-ins niet als u niet wilt dat providers van sociale netwerken via dit online-aanbod gegevens krijgen en evt. opslaan en/of verder gebruiken. Met de zogeheten 2-klikoplossing voorkomen wij dat uw bezoek aan onze website standaard wordt geregistreerd en geëvalueerd door providers van sociale netwerken. Persoonsgegevens worden alleen bij gebruik van de sociale plug-in doorgegeven aan de exploitant van het sociale netwerk.

Hieronder vindt u informatie over de op onze website toegepaste plug-ins.

1. LinkedIn
a. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens
Op onze website zijn componenten van het sociale netwerk LinkedIn geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door LinkedIn Ireland Limited, 77 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ierland. Door het gebruik van de InShare-knop worden de door u bezochte websites aan uw LinkedIn-account gekoppeld en dit wordt aan andere gebruikers doorgegeven. De gegevens worden tevens aan LinkedIn doorgegeven.

Informatie over de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door LinkedIn evenals uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de privacyverklaring van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other.

b. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens
Rechtsgrond voor het doorgeven van persoonsgegevens aan LinkedIn is art. 6 lid 1 sub a AVG.

Meer informatie over de gegevensverwerking op LinkedIn vindt u in de privacyverklaring van LinkedIn op
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other.

2. Xing
a. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens
Op onze website zijn componenten van de dienst Xing geïntegreerd, die geëxploiteerd wordt door XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Duitsland. Door het gebruik van de XING-knop worden de door u bezochte websites resp. inhoud aan uw XING-account gekoppeld en dit wordt aan andere gebruikers doorgegeven. Daarbij worden tevens gegevens aan XING doorgegeven.

Informatie over de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Xing evenals uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de privacyverklaring van Xing op https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

b. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens
Rechtsgrond voor het doorgeven van persoonsgegevens aan XING is art. 6 lid 1 sub a AVG.
Meer informatie over de gegevensverwerking op XING vindt u in de privacyverklaring van Xing op
https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

3. Youtube
a. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens
Op onze website zijn componenten van de dienst YouTube geïntegreerd, die geëxploiteerd wordt door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochtermaatschappij van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.
Met de zogeheten 2-klikoplossing voorkomen wij dat uw bezoek aan onze website standaard door YouTube wordt geregistreerd en geëvalueerd. Uw persoonsgegevens worden aan YouTube doorgegeven als u bij het bezoek aan onze website toestemming heeft gegeven voor integratie en gebruik van diensten van YouTube. Informatie over de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door YouTube/Google evenals uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de privacyverklaring van Google op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=de.

b. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens
Rechtsgrond voor het doorgeven van persoonsgegevens aan YouTube is art. 6 lid 1 sub a AVG.
Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van YouTube/Google op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=de.

c. Doel van de gegevensverwerking
Met betrekking tot het doel van de verwerking van uw gegevens en het gebruik ervan door YouTube verwijzen wij u naar de privacyverklaring van YouTube/Google op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=de.

d. Opslagperiode, bezwaar maken en verwijdering
Met betrekking tot de opslagperiode en de mogelijkheid om bezwaar te maken en uw gegevens te laten verwijderen bij YouTube verwijzen wij naar de privacyverklaring van YouTube/Google op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=de.

4. Facebook
a. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens
Dit online-aanbod verwijst verder via een link naar de diensten van de onderneming "Facebook Ireland Ltd." (hierna te noemen "Facebook").

Bij een bezoek aan onze Facebook-fanpagina registreert Facebook met name uw IP-adres en, indien nodig meer informatie, die in de vorm van cookies op uw pc aanwezig is. Deze informatie wordt gebruikt om ons als eigenaar van de Facebook-fanpagina statistische informatie over de gebruikmaking van de Facebook-pagina ter beschikking te stellen.

De in dit verband over u verzamelde gegevens worden door Facebook verwerkt en daarbij eventueel naar landen buiten de Europese Unie verzonden. Wij maken u erop attent dat Facebook privacyrechtelijk verantwoordelijk is voor de desbetreffende verzendings- en daaropvolgende verwerkingsprocessen. Welke concrete gegevens Facebook ontvangt en hoe deze worden gebruikt, wordt in algemene vorm in de privacyrichtlijnen van Facebook beschreven. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook: http://de-de.facebook.com/about/privacy

b. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens
De rechtsgrond voor het doorgeven van persoonsgegevens aan Facebook vormt art. 6 lid 1 sub b AVG, wanneer u reglementair van de diensten gebruikmaakt. Bovendien wordt art. 6 lid 1 sub f van de AVG toegepast.

5. Instagram
a. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens
Op onze pagina's zijn componenten van de dienst "Instagram" opgenomen, die een technisch platform en dienst van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland vormt.

In principe wordt bij toegang tot een Instagram-pagina het aan uw eindapparaat toegewezen IP-adres naar Facebook/Instagram verzonden. Facebook/Instagram geven aan dit IP-adres alleen geanonimiseerd te verwerken en na 90 dagen te wissen. Verdergaande informatie over de eindapparaten van gebruikers wordt alleen opgeslagen in het kader van het gebruik van reglementaire functies zoals bijvoorbeeld een bericht betreffende aanmelding.

Informatie over de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Instagram evenals uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de privacyverklaring van Instagram op https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content.

b. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens
De rechtsgrond voor het doorgeven van persoonsgegevens aan Facebook vormt art. 6 lid 1 sub b AVG, wanneer u reglementair van de diensten gebruikmaakt. Bovendien wordt art. 6 lid 1 sub f van de AVG toegepast.

XII. Webanalyse door etracker

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij maken voor onze website gebruik van de softwaretool Web Controlling Suite van etracker (www.etracker.com), een Duitse aanbieder van webanalysesoftware voor het analyseren van het surfgedrag van de gebruikers van onze website. De software plaatst een cookie op de computer van de gebruikers (zie hierboven voor informatie over cookies). Wanneer afzonderlijke pagina's van onze website worden opgevraagd, worden de volgende gegevens opgeslagen:

(1) Drie bytes van het IP-adres van het opvragende systeem van de gebruiker (xxx.xxx.xxx.???)
(2) De opgevraagde website
(3) De website van waaruit de gebruiker op de opgevraagde website is terechtgekomen (referrer)
(4) De subpagina's die vanaf de opgevraagde website worden opgevraagd
(5) De verblijfsduur op de website
(6) De opvraagfrequentie van de website

De evaluatiesoftware draait hierbij uitsluitend op de servers van etracker. De persoonsgegevens van de gebruikers worden niet opgeslagen, omdat het IP-adres wordt geanonimiseerd. De software is hierbij zodanig ingesteld dat de IP-adressen niet volledig worden opgeslagen, maar dat 1 byte van het IP-adres wordt gemaskeerd (bijv.: xxx.xxx.xxx.???). Op deze manier is een herleiding van het ingekorte IP-adres naar de opvragende computer niet meer mogelijk.
De gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Wij exporteren waar passend rapporten uit de bij etracker opgeslagen geanonimiseerde gegevens voor statistische doeleinden.

2. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens
Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens is art. 6 lid 1 sub. a AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking
De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers, die zo vroeg mogelijk geanonimiseerd wordt uitgevoerd, stelt ons in staat om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Door het evalueren van de verzamelde gegevens kunnen wij informatie over het gebruik van de afzonderlijke componenten van onze website samenstellen. Hierdoor kunnen wij onze website en de gebruiksvriendelijkheid voortdurend verbeteren.

4. Opslagperiode
Omdat de gegevens geanonimiseerd zijn, worden ze niet gewist, maar zijn ze permanent beschikbaar voor evaluatiedoeleinden. Een herleiding naar een afzonderlijke gebruiker is niet mogelijk. etracker heeft zich ertoe verplicht de verzamelde gegevens nooit te combineren met andere gegevensrecords, bijv. om een verwijzing naar een persoon tot stand te brengen (vergelijk https://www.etracker.com/en/data-privacy/).

Meer informatie over de privacy-instellingen van de etracker-software vindt u op: https://www.etracker.com/en/data-privacy/

XIII. Google Adwards

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Wij maken voor onze marketingcampagnes gebruik van Google Adwords conversion tracking. Dit is een analysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.
Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie voor de conversion tracking op uw computer opgeslagen. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en zijn dus niet bedoeld voor een persoonlijke identificatie.
Wanneer u bepaalde pagina's van onze website opvraagt en het cookie nog niet is verlopen, kunnen wij herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en hierdoor naar onze website bent doorgestuurd. Deze informatie wordt ook doorgegeven aan Google als dienstverlener.

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking
Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens van de gebruikers is art. 6 lid 1 sub a AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking
De informatie die wij met het conversiecookie verzamelen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren. Hierbij ontvangen wij informatie over het totale aantal gebruikers dat op een van onze via Google geplaatste advertenties heeft geklikt en dat is doorgestuurd naar een pagina die is voorzien van een conversietrackingtag. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee u als gebruiker persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

4. Opslagperiode
De cookies zijn weliswaar na 30 dagen niet meer geldig, maar worden niet verwijderd als u de verwijdering niet zelf uitvoert.
Meer informatie en de privacyverklaring van Google vindt u op https://policies.google.com/privacy?gl=de&hl=nl.

5. Toestemming intrekken en verwijdering
Wilt u niet deelnemen aan tracking, dan kunt u bij de eerste keer dat u op onze website komt uw toestemming hiervoor weigeren of het plaatsen van cookies verhinderen door dit in te stellen in uw browser.
Daarnaast kunt u in de instellingen bij Google voor u gepersonaliseerde reclame deactiveren. Hoe u dit doet staat op https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl.

XIV. Facebook Pixel

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Voor het schakelen van doelgroepspecifieke advertenties op Facebook (met name voor personeelsadvertenties) en voor een conversiemeting maken wij gebruik van Facebook Pixel. Dit wordt geëxploiteerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). Met deze tool kan het gedrag van gebruikers na het aanklikken van een reclameadvertentie van Facebook worden getraceerd en kunnen gebruikers worden doorgestuurd naar de website van de onderneming die reclame maakt of waarvoor reclame wordt gemaakt. De conversiemeting maakt het meten, analyseren en optimaliseren van de effectiviteit van reclameadvertenties van Facebook voor statistische doeleinden en voor marktonderzoek mogelijk.
De verzamelde persoonsgegevens worden door Facebook Pixel naar Facebook verzonden en door Facebook verwerkt voor de conversiemeting. Wij ontvangen in voorkomende gevallen van Facebook rapporten voor de conversiemeting in geanonimiseerde vorm. Er kan niet worden uitgesloten dat Facebook een koppeling tot stand brengt tussen de verzonden persoonsgegevens en andere persoonsgegevens, bijv. uit een bestaande Facebook-account, of dat Facebook betreffende gegevens gebruikt voor eigen verdergaande doeleinden.
Verder kan niet worden uitgesloten dat de gegevens worden verzonden naar onveilige derde landen, zoals de VS.
Door de implementatie van Facebook Pixel hebben wij de mogelijkheid bij Facebook doelgroepgeoriënteerde advertenties te schakelen.
Facebook Pixel wordt ook gebruikt om Facebook-advertenties aan personen te laten zien waarmee wij al in contact stonden (het zogenoemde retargeting).
Wanneer u op een via Facebook geschakelde advertentie klikt, wordt een cookie voor de conversietracking op uw computer opgeslagen.
Wanneer u bepaalde pagina's van onze website opvraagt en het cookie nog niet is verlopen, kunnen wij herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en hierdoor naar onze website bent doorgestuurd. Deze informatie ontvangt Facebook ook als aanbieder van diensten.

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking
De verwerking vindt alleen plaats,wanneer daar toestemming voor wordt gegeven. Deze toestemming geeft u door middel van een verklaring in onze cookiebanner, die onder andere aan u wordt getoond bij de eerste keer dat u de website oproept.
Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens van de gebruikers is art. 6 lid 1 sub a AVG (toestemming).
Het verzenden van persoonsgegevens naar onveilige derde landen vindt plaats op basis van toestemming volgens art. 49 lid 1 sub a AVG (toestemming) en op basis van standaard EU-contractclausules.

3. Doel van de gegevensverwerking
Het doel van de gegevensverwerking is het meten, analyseren en optimaliseren van de effectiviteit van reclameadvertenties van Facebook voor statistische doelen en voor marktonderzoek.
Een ander doel is advertenties van Facebook aan personen te laten zien waarmee wij al in contact stonden (het zogenoemde retargeting).

4. Duur van de opslag
Hoe lang cookies worden opgeslagen kunt u vinden in het overzicht van de op deze website gebruikte cookies.
Algemene aanwijzingen betreffende de verwerking van gegevens door Facebook vindt u in de gegevensrichtlijn van Facebook op https://www.facebook.com/policy.php. Speciale informatie en details betreffende Facebook Pixel en de werkwijze hiervan krijgt u in het Helpcentrum van Facebook op https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

5. Herroepings- en verwijderingsmogelijkheid
Wanneer u niet aan de tracking wilt deelnemen, kunt u het geven van toestemming hiervoor weigeren bij de eerste keer dat u onze website oproept of uw toestemming vervolgens ook herroepen.

XV. LinkedIn Insight Tag

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Om doelgroepspecifieke advertenties op LinkedIn te schakelen (met name voor personeelsadvertenties) en voor een conversiemeting, maken wij gebruik van de LinkedIn Insight Tag van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland ("LinkedIn").
Met de LinkedIn Insight Tag kunnen gegevens over de bezoeken aan de website, inclusief URL, referrer-URL, IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen (user agent) evenals tijdstempels worden geregistreerd. De IP-adressen worden ingekort of (wanneer ze worden gebruikt om leden apparaatoverkoepelend te bereiken) gehasht. Met de tool kan het gedrag van gebruikers na het aanklikken van een reclameadvertentie van LinkedIn worden getraceerd en kunnen gebruikers worden doorgestuurd naar de website van de onderneming die reclame maakt of waarvoor reclame wordt gemaakt. De conversiemeting maakt het meten, analyseren en optimaliseren van de effectiviteit van reclameadvertenties van LinkedIn voor statistische doeleinden en voor marktonderzoek mogelijk.
De verzamelde persoonsgegevens worden door de LinkedIn Insight Tag naar LinkedIn verzonden en door LinkedIn verwerkt voor de conversiemeting. Wij ontvangen van LinkedIn rapporten voor de conversiemeting in geanonimiseerde vorm. Er kan niet worden uitgesloten dat LinkedIn een koppeling tot stand brengt tussen de verzonden persoonsgegevens en andere persoonsgegevens, bijv. uit een bestaande LinkedIn-account. LinkedIn gebruikt ook gegevens die u niet identificeren, om de relevantie van advertenties te verbeteren en leden apparaatoverkoepelend te bereiken. Het is niet uitgesloten dat LinkedIn betreffende gegevens gebruikt voor eigen verdergaande doeleinden.
Door de implementatie van de LinkedIn Insight Tag hebben wij de mogelijkheid bij LinkedIn doelgroepgeoriënteerde advertenties te schakelen en realtime-informatie over de beroepsmatige doelen en favoriete inhoud van de bezoekers aan de website te ontvangen.
Er kan niet worden uitgesloten dat de gegevens worden verzonden naar onveilige derde landen, zoals de VS.
De LinkedIn Insight Tag wordt ook gebruikt om LinkedIn-advertenties aan personen te laten zien waarmee wij al in contact stonden (het zogenoemde retargeting).
Wanneer u op een via LinkedIn geschakelde advertentie klikt, wordt een cookie voor de conversietracking op uw computer opgeslagen.
Wanneer u bepaalde pagina's van onze website opvraagt en het cookie nog niet is verlopen, kunnen wij herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en hierdoor naar onze website bent doorgestuurd. Deze informatie ontvangt LinkedIn ook als aanbieder van diensten.

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking
De verwerking vindt alleen plaats,wanneer daar toestemming voor wordt gegeven. Deze toestemming geeft u door middel van een verklaring in onze cookiebanner, die onder andere aan u wordt getoond bij de eerste keer dat u de website oproept.
Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens van de gebruikers is art. 6 lid 1 sub a AVG (toestemming).
Het verzenden van persoonsgegevens naar onveilige derde landen vindt plaats op basis van toestemming volgens art. 49 lid 1 sub a AVG (toestemming) en op basis van standaard EU-contractclausules.

3. Doel van de gegevensverwerking
Het doel van de gegevensverwerking is het meten, analyseren en optimaliseren van de effectiviteit van reclameadvertenties van Facebook voor statistische doelen en voor marktonderzoek.
Een ander doel is advertenties van Facebook aan personen te laten zien waarmee wij al in contact stonden (het zogenoemde retargeting).

4. Duur van de opslag
Hoe lang cookies worden opgeslagen kunt u vinden in het overzicht van de op deze website gebruikte cookies.
De directe ID's van de leden worden door LinkedIn binnen zeven dagen verwijderd om de gegevens te pseudonimiseren. Deze resterende gepseudonimiseerde gegevens worden vervolgens binnen 90 dagen door LinkedIn gewist.
Algemene aanwijzingen betreffende de verwerking van gegevens door LinkedIn vindt u in de privacyrichtlijn van LinkedIn op https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy.

5. Herroepings- en verwijderingsmogelijkheid
Wanneer u niet aan de tracking wilt deelnemen, kunt u het geven van toestemming hiervoor weigeren bij de eerste keer dat u onze website oproept of uw toestemming vervolgens ook herroepen.

XVI. Google Maps

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Wij maken op onze website gebruik van Google Maps om geografische informatie weer te geven, bijv. de interactieve kaart voor de routebeschrijving.  Bij het gebruik van Google Maps worden aan Google persoonsgegevens verzonden over het gebruik van de website en van Maps-functies door gebruikers van de websites.
Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in de privacyverklaring van Google.

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking
Rechtsgrond voor de tijdelijke opslag van de gegevens en logbestanden is art. 6 lid 1 sub f AVG.
Rechtsgrond voor het doorgeven van persoonsgegevens aan Google als aanbieder van de dienst Google Maps is art. 6 lid 1 sub a AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking
Door het gebruik van de kaartendiensten van Google op onze websites kan de gebruiker ons bij een bezoek gemakkelijker vinden.

4. Opslagperiode
De gegevens worden gewist zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van het doel waarvoor ze werden verzameld. Bij het vastleggen van de gegevens voor het ter beschikking stellen van de website is dat het geval als de betreffende sessie is beëindigd.
Als de gegevens in logbestanden worden opgeslagen is dit na 14 dagen het geval. Een verdergaande opslag is mogelijk. In dat geval worden de IP-adressen van de gebruikers geanonimiseerd of gepseudonimiseerd, zodat de opvragende gebruiker niet meer kan worden herleid.

5. Toestemming intrekken en verwijdering
Als u niet wilt dat Google via onze website gegevens over u verzamelt, verwerkt of gebruikt zodra u de kaartweergave oproept, kunt u uw toestemming voor het doorgeven van gegevens aan Google weigeren, wanneer u onze website voor het eerst bezoekt. Daarnaast kunt u in uw browserinstellingen JavaScript deactiveren. In dat geval kunt u de kaartweergave echter niet gebruiken. Door de deactivering van JavaScript zullen ook andere functies op de website, zoals de menunavigatie, niet meer werken. Wij raden u daarom aan om JavaScript niet te deactiveren als u de inhoud en functies van onze website volledig wilt gebruiken.
Zoals bij punt V beschreven, wordt ook bij gebruik van Google Maps een cookie geplaatst. De daar beschreven informatie is dienovereenkomstig van toepassing.

XVII. Rechten van de betrokkene

Wanneer er persoonsgegevens van u worden verwerkt, bent u een betrokkene zoals bedoeld in de AVG en hebt u de volgende rechten ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke:

1. Recht op inzage, rectificatie, op het wissen van gegevens, beperking van de verwerking, het intrekken van de toestemming en de overdraagbaarheid van gegevens
Iedere betrokkene heeft het recht op inzage volgens art. 15 AVG, het recht op rectificatie volgens art. 16 AVG, recht op het wissen van gegevens volgens art. 17 AVG, het recht op beperking van de verwerking volgens art. 18 AVG evenals recht op overdraagbaarheid van gegevens op basis van art. 20 AVG.
Bij het recht op inzage en het recht op het wissen van gegevens gelden de beperkingen conform §§ 34 en 35 van de Duitse Wet bescherming persoonsgegevens (BDSG). Daarnaast heeft een betrokkene het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG jo. § 19 BDSG).
U kunt uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde weer intrekken. Dit geldt ook als u uw toestemming hebt gegeven voordat de AVG van kracht werd, dus vóór 25 mei 2018. Het intrekken van uw toestemming heeft wel pas effect voor de toekomst. Verwerkingen van vóór het intrekken van uw toestemming blijven onverlet.
U heeft daarnaast het recht volgens art. 22 AVG niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming. Wij maken in beginsel geen gebruik van een geautomatiseerde besluitvorming bij het aangaan, uitvoeren en beëindigen van contractuele relaties. Mochten wij in individuele gevallen toch gebruikmaken van dergelijke methodes (bijv. voor het verbeteren van producten en diensten), dan wordt u hierover en wat uw rechten zijn apart geïnformeerd, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven.

2. Recht van bezwaar
U heeft tevens te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 sub e AVG (gegevensverwerking in het openbaar belang) en art. 6 lid 1 sub f AVG (gegevensverwerking op basis van belangenafweging), met inbegrip van profilering op basis van die bepaling zoals bedoeld in art. 4 nr. 4 AVG. Indien u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. In het bijzonder geldt dit wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.

3. Plicht om gegevens te verstrekken
In het kader van onze zakelijke relatie moet u ons de persoonlijke contractuele gegevens verstrekken die nodig zijn om een zakelijke relatie tot stand te brengen, uit te voeren en te beëindigen en om de daarmee samenhangende contractuele verplichtingen na te komen, of die op basis van een wettelijke verplichting door ons verzameld moeten worden.  Zonder deze gegevens zullen wij in de regel niet in staat zijn om een overeenkomst met u te sluiten, uit te voeren en te beëindigen.

Hetzelfde geldt voor bezoeken aan onze website en het verzamelen van gebruiksgegevens. Zonder het verzamelen van gebruiksgegevens zijn wij en onze dienstverleners niet in staat om ons online-aanbod beschikbaar te stellen.

4. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens strijdig is met de AVG.
De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, evenalsvan de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig art. 78 AVG.

Meer informatie en toelichtingen met betrekking tot de bovengenoemde rechten vindt u op de website Rechten voor burgers van de Europese Commissie.