Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

Základy likvidácie odpadových vôd

Odpadová voda je splašková voda a/alebo zrážková voda pochádzajúca z mestských plôch. Ide o odpadové vody, ktoré môžu obsahovať mnoho škodlivých látok, a preto sa musia upraviť.

Definícia
Zákon o hospodárení s vodou (WHG) uvádza definíciu: „Odpadová voda je voda so zmenenými vlastnosťami v dôsledku domáceho, komerčného, poľnohospodárskeho alebo iného použitia a pri suchom počasí s tým odtekajúca voda (splašková voda) a voda hromadne odtekajúca pri zrážkach zo zastavaných oblastí alebo spevnených plôch (zrážková voda).“

Splašková voda
– domová odpadová voda z toaliet, sanitárnych zariadení, kuchýň a práčok
– odpadová voda z podnikov, ktorá sa odvádza do verejnej kanalizácie

Zrážková voda
– dažďová voda nevyžadujúca úpravu z nekritických oblastí a plôch
– dažďová voda vyžadujúca úpravu s rozpustenými nečistotami a škodlivými látkami zo vzduchu a z príslušných kritických povrchov

V zásade by sa splašková a zrážková voda mala odvádzať v oddelených potrubiach (oddelený systém) a nie, ako bolo v minulosti zvykom, v spoločnom kanáli (zmiešaný systém).

 

Status quo
Likvidácia odpadových vôd v Nemecku dosiahla celkovo vysokú, medzinárodne uznávanú úroveň. Preukázateľne sa znížilo zaťaženie vodných tokov a podložia a došlo k udržateľnému zníženiu záťaže životného prostredia. Kanalizácie majú v Nemecku priemerný vek cca 41 rokov. Při očakávanej životnosti 80 rokov, sa tak dosiahla 50% životnosť. Zhruba pätina kanalizácií na odpadové vody si v krátkodobom a strednodobom horizonte vyžiadá sanáciu (podľa nemeckej smernice DWA) Najčastejším poškodením sú poškodené prípojky a trhliny v stenách potrubia. Novšie potrubné systémy – predovšetkým systémy z plastu – sa pravdepodobne ešte nekontrolovali, resp. neanalyzovali. Mohli by zlepšiť status quo celkovej siete vďaka svojmu výrazne nižšiemu rozsahu poškodenia. Podľa DWA podiel plastových systémov neustále rastie.

Požiadavky a ciele
Veľmi kvalitné, bezpečné potrubné systémy, ktoré spĺňajú požiadavky na dlhodobé používanie

– Trvalo tesné a korózne odolné kanálové systémy, ktoré by zabránili ekologickým škodám
– Udržiavanie a zaistenie technickej infraštruktúry a zachovanie hodnoty národného majetku budovaného po celé generácie

Chcete sa opýtať na Likvidácia odpadových vôd?

Na stiahnutie

Transport dešťové vody

Transport dešťové vody
Informácie o výrobku