Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

Kvalita, životní prostředí a energie

Environmentální a energetické řízení

Neseme odpovědnost za udržování a ochranu našeho životního prostředí a za využívání jeho zdrojů udržitelným způsobem. Požadavky na ochranu životního prostředí zohledňujeme také při navrhování, nákupu, výrobě, dodávce a likvidaci produktů. Pro nás je samozřejmostí využívat zdroje a suroviny odpovědným a udržitelným způsobem a předvídat případné ekologické dopady a rizika. Náš systém řízení životního prostředí v souladu s normou ISO 14001 pomáhá uchovávat životní prostředí pro budoucí generace tak, aby v něm bylo možné podnikat i žít. Klademe důraz na náš udržitelný závazek šetřit energii a systematicky snižovat emise CO2 pomocí našich certifikovaných systémů řízení hospodaření s energií, které jsou v souladu s normou ISO 50001.

Řízení kvality

Ve společnosti FRÄNKISCHE má maximální kvalita dlouhou tradici a zajištěnou budoucnost.
Naším cílem je předčit očekávání našich obchodních partnerů – od vývoje a výroby produktů a řešení až po prodej a služby. Naše procesy jsou podrobovány neustálému zlepšování s cílem dosáhnout „nulového počtu vad“ a vyznačují se tím, že zahrnují preventivní opatření, která mají eliminovat jakékoli vady.

Náš systém řízení kvality byl zaveden v souladu s normami ISO 9001 a IATF 16949. Tyto normy samozřejmě dodržujeme a představují nedílnou součást našeho integrovaného systému řízení.

REACH

Evropská legislativa pro zacházení s chemikáliemi REACH vstoupila v platnost 1. června 2007. REACH je jednotný systém pro Registraci, Evaluaci a Autorizaci CHemikálií s cílem zlepšení ochrany zdraví člověka a životního prostředí.

Nebo jinak řečeno, REACH je evropské nařízení (ES) č. 1907/2006 pro sledování chemikálií v celém dodavatelském řetězci. Obchodní divize firmy FRÄNKISCHE jsou výrobcem a dodavatelem výrobků pro drenážní a elektrické systémy, technické zařízení budov a průmyslové výrobky, a jsou tak ve smyslu REACH následným uživatelem.

Protože firma FRÄNKISCHE vyrábí a prodává výhradně produkty a nikoliv látky, týká se nás REACH jen okrajově.

Pro výrobky neplatí povinnost registrace ani povinnost vystavování bezpečnostních listů (BL). Jakmile bude minimálně jedna látka SVHC z aktuálního seznamu kandidátů obsažena v některém našem výrobku nebo jeho obalu v množství více než 0,1 hmotn. %, splníme naši povinnost podle článku 33 (1) nařízení REACH a informujeme naše zákazníky.

V příslušném dodacím listu je k příslušnému výrobku přesně uveden odpovídající název látky následovně. „Produkt obsahuje nepatrná množství: název látky (1-n)“. Pro další informace k aktuálnímu nařízení REACH navštivte, prosím, webové stránky Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) nebo příslušný helpdesk systému REACH.

Ke stažení

Certifikáty